Potrzeba zwiększenia badań nad dobrostanem zwierząt


Ekologia w naszym życiu

Potrzeba zwiększenia badań nad dobrostanem zwierząt

Parlament Europejski przyjął, przygotowane z jego własnej inicjatywy, sprawozdanie zawierające apel o wprowadzenie surowszych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt w UE. W sprawozdaniu przedstawiono również żądanie zwiększenia badań nad tym dobrostanem oraz powtórzono konieczność stopniowej rezygnacji z doświadczeń na zwierzętach tam, gdzie jest to możliwe.

Sprawozdanie jest reakcją na plan działania Komisji na rzecz ochrony dobrostanu zwierząt, który został z zadowoleniem przyjęty przez Parlament jako pierwsza próba przełożenia "Protokołu w sprawie dobrostanu zwierząt", załączonego do Traktatu Amsterdamskiego, na zintegrowane podejście do rozszerzania ochrony zwierząt w Europie.

Chociaż autorka sprawozdania, niemiecka eurodeputowana Elisabeth Jeggle, opowiada się za główną ideą planu działania Komisji, niemniej jednak zwraca uwagę na szereg konkretnych kwestii, w tym na dostępność zasobów i zapewnienie dalszego wsparcia dla obecnych projektów badawczych.

- Sukces planu działania może być zapewniony jedynie poprzez udostępnienie odpowiednich zasobów finansowych na badania we wszystkich dziedzinach - stwierdza autorka sprawozdania. "Istotne jest kontynuowanie, w stosownych przypadkach, obecnych projektów badawczych i platform technologicznych oraz wzmacnianie badań w dziedzinach o znaczeniu priorytetowym dla realizacji planu działania", czytamy dalej w sprawozdaniu.

- Przejście z szóstego do siódmego programu ramowego (7. PR) powinno wymagać możliwie najmniejszej dozy biurokracji, aby nie narazić na szwank prac badawczych będących w toku, a które są istotne dla wykonania tego programu działania - przyznali deputowani do Parlamentu Europejskiego, odnosząc się w szczególności do projektu PredTox, w ramach którego trwają prace zmierzające do doskonalenia zdolności predykcyjnej alternatywnych metod przeprowadzania testów oraz do zapewnienia danych i baz danych.

Autorka sprawozdania apeluje zarówno do Komisji, jak i do państw członkowskich o zapewnienie, aby w ramach 7. PR udostępnione były odpowiednie zasoby na badania nad ochroną i dobrostanem wszystkich zwierząt, ponieważ wówczas osiągnięcie celów planu działania będzie rzeczywiście możliwe.

Parlament z zadowoleniem przyjął także zapowiedziane przez Komisję prace badawcze w dziedzinie ochrony zwierząt, lecz dodaje, że "oprócz poszerzania bazy wiedzy w sposób ogólny, badania powinny koncentrować się na opracowaniu wskaźników informujących o stanie zdrowia zwierząt, które byłyby przejrzyste i łatwe do stosowania."

Do innych dziedzin, w których deputowani chcieliby widzieć większą koncentrację badań, zaliczyć należy systemy elektroniczne do identyfikacji zwierząt, technologie umożliwiające monitorowanie dobrostanu zwierząt podczas transportu, systemy certyfikacji i znakowania oraz rozwiązania alternatywne do doświadczeń na zwierzętach.

W kwestii testów na zwierzętach, deputowani do Parlamentu Europejskiego z zadowoleniem przyjęli starania ze strony Komisji zmierzające do opracowania dyrektywy w sprawie zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i wezwali Komisję do przedłożenia wniosków legislacyjnych jeszcze w 2006 r. Deputowani przyznali, iż dyrektywa - jako element wnioskowanego przeglądu prawodawstwa - powinna zostać rozbudowana i uwzględniać badania podstawowe oraz badania, w których zwierzęta wykorzystywane są do celów dydaktycznych.

Eurogrupa ds. Dobrostanu Zwierząt z zadowoleniem przyjęła głosowanie w Parlamencie, nazywając je "historycznym", ponieważ - jej zdaniem - po raz pierwszy zdarzyło się, że ochrona zwierząt została potraktowana jako "ważny cel Wspólnoty i stały obowiązek UE". - Jesteśmy zachwyceni, że sprawozdawca potrafił doprowadzić wszystkie grupy polityczne UE do zdecydowanego opowiedzenia się za poprawą ochrony zwierząt w Unii - powiedziała Sonja Van Tichele, dyrektor Eurogrupy. - Parlament Europejski uznał, że kwestia ta jest przedmiotem wielkiej troski dla milionów obywateli UE i dla wielu konsumentów, którzy żądają produktów akceptowalnych z etycznego punktu widzenia.

Sprawozdanie Parlamentu oraz plan działania Komisji są dostępne na stronie internetowej:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5319032

Źródło: CORDISNastępny artykuł

Poprzedni artykuł