Ekologia - współczesny problem ludzkości


Artykuł nawiązuje do ekologii

Międzynarodowe prawo a ochrona przyrody w Polsce.

Warto wiedzieć, że Polska podpisała (5.06.1992) i ratyfikowała (18.01.1996) międzynarodową Konwencję o Różnorodności Biologicznej jako jeden ze 188 krajów. Konwencja zobowiązuje nasz kraj m.in. do ochrony różnorodności biologicznej ekosystemów i siedlisk, ochrony zmienności gatunkowej, redukcji presji prowadzącej do straty siedlisk, utrzymania populacji w ich naturalnym środowisku. Już tylko ten dokument daje podstawy prawne do ochrony i obrony naszych unikalnych ekosystemów np. zagrożonych przez Via Baltica. Szczegóły dot. Konwencji na www.biodiv.org/world/pl. E-mail Sekretariatu Konwencji: bch@biodiv.org

Nawiasem mówiąc, Krajowy Ośrodek Koordynacyjny dla Konwencji (ang. National Focal Point) mieści się w ... Ministerstwie Środowiska. Jak się to ma do ostatnich wystąpień Pana Ministra? A przecież Polska podpisała jeszcze ok. 30 innych umów międzynarodowych dotyczących ochrony gatunków czy ekosystemów m.in. "Konwencję o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk" (Konwencja Berneńska 1979) czy wynikające z niej akty prawne Unii Europejskiej - "Dyrektywa ptasia" (1979) i "Dyrektywa siedliskowa" (1992). Ponadto Polska przygotowała „Krajową strategię ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej” wraz z programem działań, oraz liczne raporty i studia.
Indeks aktów prawnych dot. ochrony środowiska w Polsce znajduje się na stronie: http://www.ios.edu.pl/indeks.html
Oczywiście większość polityków i różnych "działaczy" pewnie nawet nie słyszało o wielu aktach prawnych a dotyczących ochrony środowiska w szczególności, ale nie zmienia to faktu że jest to prawo, które nasz kraj obowiązuje i dobrze byłoby mieć tego świadomość.

Na wszelki wypadek kilka ważnych adresów:
- Wojewoda Podlaski 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3, e-mail:
wojewoda@bialystok.uw.gov.pl

- Ministerstwo Infrastruktury, 00-928 Warszawa, ul.Chalubinskiego 4/6
www.mi.gov.pl e-mail: info.gbm@mi.gov.pl

- Ministerstwo Środowiska, 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
www.mos.gov.pl e-mail: info@mos.gov.pl

ostwall

Zobacz aktualne tematy na forum przyrodniczym