Rolnictwo ekologiczne w Polsce w I półroczu 2005 roku


Ekologia w naszym życiu

Rolnictwo ekologiczne w Polsce w I półroczu 2005 roku

Na podstawie wykazów producentów w rolnictwie ekologicznym przekazanych do Głównego Inspektora JHARS przez upoważnione jednostki certyfikujące obliczono, że w 2004 roku było 3760 producentów prowadzących produkcję rolną metodami ekologicznymi oraz 55 przetwórców. Porównując liczbę zgłoszeń złożonych przez producentów rolnych w WIJHARS oraz liczbę producentów w wykazach za rok 2004 można stwierdzić, że rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce odbywa się w sposób bardzo dynamiczny.

 Świadczy o tym fakt, że w pierwszym półroczu br. w stosunku do roku ubiegłego nastąpił 83 % wzrost liczby producentów rolnych prowadzących produkcję metodami ekologicznymi.

Największą liczbę zgłoszeń w zakresie ekologicznej produkcji rolnej w pierwszym półroczu 2005 r. odnotowano w następujących województwach:

• podkarpackim - 409 nowych zgłoszeń,
• małopolskim - 399 nowych zgłoszeń,
• mazowieckim - 388 nowych zgłoszeń,
• lubelskim - 366 nowych zgłoszeń.

Powyższe dane odnośnie nowych zgłoszeń świadczą o tym, że w wymienionych województwach nie słabnie zainteresowanie produkcją metodami ekologicznymi w stosunku do roku poprzedniego.

Na szczególną uwagę zasługuje wzrost zainteresowania rolnictwem ekologicznym w województwach: wielkopolskim, lubuskim, podlaskim, pomorskim i zachodnio – pomorskim. W pierwszym półroczu 2005 r. liczba nowych zgłoszeń złożonych w tych wojewódzkich inspektoratach JHARS przekroczyła liczbę producentów 2004 r.
Poniższa tabela podaje liczbę nowych producentów, którzy złożyli zgłoszenia w I półroczu 2004 r. i liczbę producentów skontrolowanych w 2004 r.

województwo

wielkopolskie

lubuskie

podlaskie

pomorskie

zach-pom.

2005 rok

123

109

264

104

187

2004 rok

70

66

207

86

176

 Tabela 1. Liczba producentów zamierzających podjąć produkcję metodami ekologicznymi w I półroczu 2005 r. i  prowadzący taką produkcję w 2004 r.

Pod względem wielkości powierzchni gospodarstw, jakie deklarują producenci w zgłoszeniach złożonych w I półroczu 2005 r. przeważają gospodarstwa małe, tzn. do 5 ha. Ich liczba nieznacznie wzrosła w stosunku do roku 2004 i stanowi blisko 25% wszystkich gospodarstw.

Poniższe tabele przedstawiają strukturę powierzchni gospodarstw deklarowane przez producentów w pierwszym półroczu br. oraz użytki rolne, na których prowadzona była produkcja metodami ekologicznymi w 2004 r.

 

Liczba producentów w poszczególnych grupach powierzchni użytków rolnych (ha)

do 5 ha

5 – 10 ha

10  - 20 ha

20 - 50 ha

50 -  100 ha

pow. 100 ha

suma

699

962

1009

668

247

175

3760

Tabela 2. Liczba i struktura powierzchni upraw ekologicznych  wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.
Uwaga: przedziały wielkości powierzchni odnoszą się do powierzchni użytków rolnych w ramach danego gospodarstwa.
 

Liczba zgłoszeń producentów w poszczególnych grupach powierzchni gospodarstw (ha)

do 5 ha

5 - 10 ha

10 – 20 ha

20 – 50 ha

50 -100 ha

pow. 100 ha

suma

781

746

669

522

224

170

3112

Tabela 3. Liczba i struktura powierzchni gospodarstw wg  zgłoszeń producentów w I półroczu 2005 r.
Uwaga: przedziały wielkości powierzchni odnoszą się do powierzchni całego gospodarstwa.
 

Powyższe wstępne informacje należy uzupełnić następującym komentarzem:
Dane dotyczące liczby producentów za okres pierwszego półrocza 2005 r. wynikają z liczby „Zgłoszeń działalności w rolnictwie ekologicznym” złożonych przez producentów w poszczególnych wojewódzkich inspektoratach Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. Liczba ta wyraża zamiar podjęcia przez producentów działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego. Informacja o ostatecznej liczbie tych producentów będzie znana dopiero po przeprowadzeniu w tym roku kontroli tych producentów przez inspektorów upoważnionych jednostek certyfikujących.
Dane dotyczące powierzchni upraw ekologicznych za 2004 r. odnoszą się do powierzchni użytków rolnych, na których prowadzona jest produkcja metodami ekologicznymi w ramach danego gospodarstwa wykazana w sprawozdaniach upoważnionych jednostek certyfikujących z ich działalności za rok 2004. Dane dotyczące wielkości powierzchni upraw ekologicznych za I półrocze 2005 r. deklarowane przez producentów w „Zgłoszeniach działalności w rolnictwie ekologicznym” odnoszą się do całkowitej powierzchni gospodarstw. Ulegną one zmianie po tegorocznych kontrolach przeprowadzonych przez upoważnione jednostki u tych producentów.

Zweryfikowana liczba producentów prowadzących produkcję metodami ekologicznymi oraz wielkości powierzchni upraw ekologicznych zostaną przekazane Głównemu Inspektorowi JHARS, zgodnie z wymaganiami ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898), przez upoważnione jednostki certyfikujące do dnia 31 stycznia 2006 r.

Źródło i szczegóły na www.ijhar-s.gov.pl

 

Następny artykuł

Poprzedni artykuł