Zrównoważony biznes


Ekologia w naszym życiu

Zrównoważony biznes

Zrównoważony biznes to nazwa jednego z projektów, zrealizowanych w ramach jedenastej edycji kursu Challenges of Sustainable Development in Poland, zorganizowanego przez Fundację Sendzimira 6-26 lipca 2008 w Mogilanach. W projekcie wzięła udział grupa studentów, naukowców i reprezentantów NGO’s z całej Polski. Kursanci podzieleni na grupy robocze współpracowali z wybranymi firmami, analizując możliwości wprowadzania idei zrównoważonego rozwoju do świata biznesu.

Projekt miał charakter ściśle praktyczny. Jego realizacja umożliwiła przeniesienie wiedzy teoretycznej, którą kursanci zdobyli w czasie wykładów prowadzonych w ramach pierwszej części kursu, na praktykę rzeczywistych firm, funkcjonujących w polskich realiach. Kursanci podzieleni na sześć grup roboczych współpracowali z następującymi firmami: PKN Orlen S.A., TESCO Polska, UBS Poland Service Centre, CEDI Nowary Centre of Krakow, Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera oraz Ośrodkiem PAN w Mogilanach.

Efektem współpracy z PKN Orlen były „Propozycje zmian w zakresie działań CSR w PKN Orlen S.A.” – raport będący analizą praktyk prośrodowiskowych i prospołecznych oraz polityki zrównoważonej produkcji Orlenu. Znaczną część raportu stanowią rekomendacje na temat idei zrównoważonego rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w firmie.

Raport pt. „Społeczna odpowiedzialność TESCO Polska – stan obecny i możliwości rozwoju” jest zestawieniem działań CSR realizowanych przez TESCO Polska. Opracowanie zawiera także rekomendacje projektów, które wpłyną na wzmocnienie pozycji TESCO Polska, jako firmy społecznie odpowiedzialnej, dbającej o rozwój społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Wynikiem współpracy uczestników kursu z firmą UBS PSC była analiza możliwości zaangażowania się firmy w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, zawarta w raporcie „Potencjalna działalność UBS PSC w ramach strategii CSR w Małopolsce”.

Współpracując z firmą CEDI opracowano „Analizę cyklu życia dla odnawialnych źródeł energii”, określającą wpływ inwestycji w małe elektrownie wodne na środowisko, w porównaniu do innych odnawialnych źródeł energii.

W ramach realizacji projektu współpracowano także z Ośrodkiem Konferencyjnym PAN w Mogilanach, gdzie odbywał się kurs. Efektem pracy studentów była koncepcja zrównoważonego zagospodarowania Ośrodka, przedstawiona w raporcie pt. „Centrum Edukacji Zrównoważonego Rozwoju w Dworku Mogilańskim – Zielonej Bramie Krakowa.”

Tematyka tegorocznych raportów realizowanych w projekcie „Zrównoważony biznes” była w dużej mierze związana z ideą Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility), która zyskuje w ostatnich latach na popularności. W Polsce także coraz częściej zwraca się uwagę na istotny wpływ biznesu, jaki wywiera on na społeczeństwo i środowisko naturalne. Jednak wciąż brakuje ośrodków kształcenia w zakresie CSR w Polsce. Dlatego też od października 2008 Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera w Krakowie (WSE) zamierza uruchomić nowy kierunek studiów podyplomowych „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”. Grupa uczestników tegorocznego kursu dokonała kompleksowej oceny tego kierunku studiów, w tym analizy pod kątem jego zgodności z zasadami edukacji zrównoważonego rozwoju. Wyniki pracy studentów zawarto w raporcie pt. „Studia podyplomowe ‘Społeczna Odpowiedzialność Biznesu’ w Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera – analiza pod kątem zrównoważonego rozwoju”.

Duże zaangażowanie firm we współpracę z uczestnikami kursu, świadczy o ich prospołecznym nastawieniu i realnych chęciach doskonalenia nie tylko w zakresie CSR, ale ogólnie zrównoważonego rozwoju firm. Chęci te znalazły swoje odzwierciedlenie w rzeczywistym działaniu w ramach współpracy z Fundacją Sendzimira. Dzięki otwartości firm, kursanci mieli możliwość nauki poprzez poznawanie realiów działania biznesu w praktyce. Sporządzone w ramach projektu „Zrównoważony biznes” raporty, zostały przekazane reprezentantom partnerskich firm w czasie konferencji zorganizowanej w Mogilanach w dniu 25 lipca 2008. Raporty będą wkrótce dostępne na stronie internetowej Fundacji.
 

Jadwiga Żurad
Fundacja Sendzimira
 

Następny artykuł

Poprzedni artykuł