Na inwestycje ekologiczne EkoFundusz może przeznaczyć nawet 250 milionów


Ekologia w naszym życiu

Na inwestycje ekologiczne EkoFundusz może przeznaczyć nawet 250 milionów

Na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną powietrza, wód, klimatu, przyrody i gospodarki odpadami EkoFundusz przeznaczy w 2006 roku 220-250 mln zł - informuje prezes fundacji, prof. Maciej Nowicki. Fundacja dysponuje pieniędzmi na inwestycje ekologiczne, które pochodzącą z redukcji polskiego zadłużenia zagranicznego.

Specjalnością EkoFunduszu są projekty związane z ochroną przyrody. "Wydajemy na nie niewiele - od 10 do 15 procent tych środków, ale ilościowo stanowią one największą grupę projektów, bo prawie połowę" - wyjaśnia.

Jak podkreśla Nowicki, w 2006 roku nie zmienią się procedury przyznawania pieniędzy. Dodaje, że dotacje dla projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zależą od wysokości dochodów ogółem przypadających na jednego mieszkańca.

Dla związków gmin średnia dochodowość na jednego mieszkańca obliczana jest jako średnia w stosunku do liczby mieszkańców. Zależnie od poziomu zamożności, gmina może należeć do jednej z czterech grup dochodowych.

W przypadku projektów innowacyjnych, dotacja może zostać dodatkowo podwyższona o 10 procent. Takie same zasady obowiązują projekty realizowane przez komunalne przedsiębiorstwa publiczne, których właścicielami w 100 procentach są jednostki samorządu terytorialnego.

Dotacja dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców może zostać przyznana do wysokości 30 proc. kosztów projektu. W przypadku projektów innowacyjnych, dotacja może być wyższa - do 40 proc. Dotacja dla projektów realizowanych przez instytucje nie nastawione na generowanie zysku (organizacje charytatywne i wyznaniowe, społeczne organizacje ekologiczne, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych oraz placówki edukacyjne, oświatowe i służby zdrowia) może zostać przyznana do wysokości 50 proc. kosztów projektu, a w przypadku projektów innowacyjnych, poziom ten nie może przekroczyć 60 proc. kosztu projektu.

Dla projektów z zakresu ochrony przyrody oferta EkoFunduszu jest szczególnie atrakcyjna, bowiem dotacja może pokrywać do 80 proc. kosztów. Na projekty dotyczące przebudowy drzewostanów w otulinach parków narodowych można otrzymać dotację nie przekraczającą 50 proc. kosztów projektu.

Prezes podkreśla, że nie zmienią się też zasady przydzielania pieniędzy z dotacji dla projektów o charakterze powtarzalnym. W 2004 roku EkoFundusz zdecydował się na znaczne uproszczenie procedur takich projektów, jak instalacja kolektorów słonecznych, budowa elektrowni wiatrowych, produkcja oleju napędowego z rzepaku, zakładanie plantacji roślin energetycznych, wymiana lub modernizacja napędów elektrycznych lub zakup rotacyjnych urządzeń do kompostowania odpadów komunalnych.

Minimalna wysokość dotacji, jaką może przyznać EkoFundusz, to 50 tys. zł.

Fundacja nie finansuje projektów, które już uzyskały bądź starają się o dotację z Funduszu Spójności, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, a także z Funduszu EOG (tzw. funduszu norweskiego).

EkoFundusz nie dofinansowuje również projektów dotyczących prowadzenia badań naukowych, akcji monitoringowych, konferencji, sympozjów ani innych form działalności edukacyjnej, o ile nie stanowiły one integralnej części projektów innowacyjnych lub projektów w dziedzinie ochrony przyrody.

* * *

Fundacja EkoFundusz została powołana w 1992 roku. Wcześniej Klub Paryski, zrzeszający państwa-wierzycieli Polski, podjął decyzję o redukcji połowy polskich długów, pod warunkiem spłaty pozostałej ich części do 2010 roku. Polska zaproponowała, by dalsze 10 proc. zadłużenia przeznaczyć na ochronę środowiska. Tymi pieniędzmi zarządza EkoFundusz. KAW

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł