III tura Konsultacji Społecznych od 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r.


Ekologia w naszym życiu

III tura Konsultacji Społecznych od 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r.

Na stronie www.kzgw.gov.pl/index.php?id=826 zostały umieszczone projekty Planów Gospodarowania Wodami dla dorzeczy (Wisły, Odry i małych fragmentów dorzeczy innych rzek, jakie zachodzą na terytorium Polski). Konsultacje społeczne trwają od 22 grudnia 2008 do 22 czerwca 2009 r.

Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie informacji, opinii i rozwiązań opartych na doświadczeniach i wiedzy różnych środowisk, osób czy grup interesu uczestniczących w gospodarowaniu wodą. Konsultacje społeczne stwarzają każdemu zainteresowanemu możliwość włączenia się w proces podejmowania decyzji.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy należą, obok programów działań zapisanych w programie wodno-środowiskowym kraju, do podstawowych dokumentów planistycznych, o których mowa w Ramowej Dyrektywie Wodnej, niezbędnych do prawidłowego zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Stanowić one będą podstawę podejmowania decyzji mających wpływ zarówno na stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w przyszłości jak i na warunki rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju oraz poszczególnych regionów. Zgodnie z zapisami art. 119 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005, Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy sporządza i aktualizuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, a następnie zatwierdza Rada Ministrów i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Proces tworzenia planów został poprzedzony opracowaniem „Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji”, który to dokument został przedstawiony do zaopiniowania podczas I tury konsultacji społecznych (22.12.2006 r. – 22.06.2007 r.). Następnie został przygotowany dokument pt. „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”, który został poddany konsultacjom społecznym podczas II tury (22.12.2007 r. – 22.06.2008 r.). Uwagi i opinie wówczas zebrane były dla nas ważnym źródłem informacji i zostały wykorzystane podczas dalszych prac planistycznych.

Ostatnim etapem w całym procesie planistycznym jest sporządzenie planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy w Polsce. Pragniemy poznać Państwa opinie i zaprosić do czynnego zaangażowania się w podejmowanie decyzji, które swymi skutkami dotkną każdego z nas.
Wypowiedz się! Czekamy na Twoją opinię!

Zapraszamy do udziału w III turze konsultacji społecznych projektów planów gospodarowania wodami, która trwa od 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r.! Czekamy na opinie w sprawie projektów planów gospodarowania wodami opracowanych dla następujących obszarów dorzeczy w Polsce: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker.

Więcej na stronie: www.kzgw.gov.pl/index.php?id=826

Wiadomosci KP, kzgw.gov.pl

Następny artykuł

Poprzedni artykuł