Tlen dla miast


Ekologia w naszym życiu

Tlen dla miast

12 stycznia Komisja Europejska zaprezentowała "Nową strategię dla środowiska miejskiego" mającą na celu pomoc państwom członkowskim, władzom regionalnym i lokalnym w podniesieniu standardów ekologicznych w aglomeracjach miejskich. Strategia miejska stanowi część Szóstego Programu Działań "Środowisko 2010: Nasza przyszłość, nasz wybór" i jest jedną z siedmiu strategii tematycznych w Programie, wprowadzonych w celu zapewnienia globalnego podejścia do najważniejszych problemów środowiskowych.

Celem Strategii jest poprawienie implementacji polityk i prawa europejskiego w dziedzinie ekologii na szczeblu lokalnym. Ma temu służyć wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk wśród europejskich samorządów terytorialnych. Problematyka o tyle istotna, że w chwili obecnej znaczna część obywateli UE mieszka w miastach, a stan środowisko miejskiego ma bezpośredni wpływ na ich jakość życia.

W Europie na terenach zurbanizowanych mieszka około 80% ludności a właśnie na tych terenach problemy środowiskowe zaznaczają się najwyraźniej. Hałas, niska jakość powietrza, intensywny ruch uliczny, zaniedbanie terenów zabudowanych, słabe zarządzanie środowiskiem i brak strategicznego planowania powodują zagrożenia dla środowiska miejskiego.

Źródło: www.samorzad.pap.com.pl

Następny artykuł

Poprzedni artykuł