Polska potrzebuje spalarni śmieci


Ekologia w naszym życiu

Polska potrzebuje spalarni śmieci

O wprowadzeniu zintegrowanego i kompleksowego systemu gospodarki odpadami dyskutowali, 28 lutego w Rybniku, członkowie Konwentu Marszałków RP. Spotkanie na ten temat nieprzypadkowo zorganizowano na Śląsku - w tym regionie znajduje się ok. 40 proc. wytwarzanych w kraju śmieci.

Szefowa Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, Ewa Gębicka-Matusz, podkreślała podczas obrad, że zmiany prawno-organizacyjne w gospodarce odpadami są niezbędne, aby Polska wypełniła unijne zobowiązania. Kary za niedotrzymanie umowy akcesyjnej w tym zakresie mogą sięgać nawet do 260 tys. euro dziennie.

Przyjęty w 2006 roku przez rząd Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zakłada wprawdzie konieczność rozwoju przedsięwzięć związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, tak aby zagwarantować redukcję składowanych odpadów ulegających biodegradacji, ale nadal za mało jest inwestycji w tej dziedzinie.

"Aby zapewnić szybką realizację tych celów, nieodzowne jest termiczne przekształcanie odpadów. To jedyna szansa na wywiązanie się z zobowiązań wobec UE oraz spełnienia wymogu składowania odpadów bez tych pochodzenia organicznego. Stwarza to także możliwość wykorzystania energii, tkwiącej w odpadach komunalnych" - przekonywała Ewa Gębicka-Matusz.

Podczas dyskusji wskazywano na potrzebę przygotowania kampanii informacyjnej, dotyczącej budowy termicznych instalacji przekształcania odpadów, czyli spalarni. Często mieszkańcy boją się tej metody utylizacji śmieci, podczas gdy w UE takie instalacje są powszechne, a odpady komunalne są źródłem energii odnawialnej, traktowanej na równi z energią słoneczną.

Samorządowcy wskazali też na potrzebę rozwoju selektywnej zbiórki odpadów dla ich odzysku i recyklingu, w tym odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych.

Zebrani w Rybniku marszałkowie województw mówili również o problemie odpadów biodegradowalnych, których aż 94 proc. trafia na składowiska. Wzrasta także ilość osadów ściekowych, silnie skażonych metalami ciężkimi. Najwięcej z nich powstaje w dużych miastach. Ważnym problemem ekologicznym wciąż pozostaje azbest. W woj. śląskim do usunięcia zostało go ok. 84 tys. ton.

Uczestnicy Konwentu przyjęli w czwartek stanowisko w sprawie zasad koordynacji współpracy Samorządów Województw z Agencją Płatniczą w ramach wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Obrady marszałków w Rybniku kontynuowane będą w piątek.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł