Zbadają Dolinę Biebrzy


Ekologia w naszym życiu

Zbadają Dolinę Biebrzy

Polska Akademia Nauk i Uniwersytet w Białymstoku zawarły porozumienie o współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych nad przyrodą Doliny Biebrzy. Uroczyste podpisanie dokumentu odbędzie się 18 października w Osowcu-Twierdzy. Zgodnie z jego założeniami, obiektem badań będzie szeroko rozumiana przyroda tego terenu, ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności unikalnej flory i fauny oraz jej zagrożenia. Głównym celem porozumienia jest stworzenie dogodnych warunków dla przygotowania i realizacji programu badawczego, mającego na celu lepsze zrozumienie czynników odpowiedzialnych za bioróżnorodność doliny Biebrzy w erze globalnych zmian klimatu i zmian w użytkowaniu tego terenu przez człowieka.

"Obie strony doceniają wagę Bagien Biebrzańskich jako unikalnego w skali Europy, a jednocześnie szczególnie wrażliwego ekosystemu, będącego czułym indykatorem zmian klimatycznych o globalnym zasięgu. Teren ten, jak dotąd w niewystarczającym stopniu poznany, oferuje wielkie możliwości badań teoretycznych i aplikacyjnych o znaczeniu uniwersalnym" - czytamy w treści umowy.

Wszystkie prace realizowane będą we współdziałaniu Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. Poczynione zostaną także starania, aby do współpracy włączyć badaczy i instytucje z zagranicy, w tym także z Europy Wschodniej.

Koordynatorami wszelkich prac będą przewodniczący Wydziału II Nauk Biologicznych PAN i dyrektor Instytutu Biologii UwB.

Podczas spotkania, w trakcie którego porozumienie zostanie podpisane, odbędzie się także sesja naukowa. Wybitni polscy naukowcy dyskutować będą o prowadzonych przez siebie badaniach na terenach nadbiebrzańskich.

Wśród tematów wykładów znajdą się m.in.: "Problematyka badań bezkręgowców w BPN na przykładzie motyli i pająków", "Zmienność genetyczna storczyków i jej zastosowanie w ochronie gatunkowej", "Tajemnice populacji zwierząt w dolinie Biebrzy odkrywane metodami biologii molekularnej", "Modele matematyczne w ekologii: historia ostatnich dekad", "Zastosowania fizyki w badaniach rolniczych i środowiskowych".

Przedstawione zostaną projekty badawcze Zakładu Badania Ssaków PAN realizowane w Biebrzańskim Parku Narodowym i wyniki prac prowadzonych tam przez pracowników Muzeum i Instytut Zoologii PAN.

Dla uczestników spotkania organizatorzy zamierzają też zorganizować objazd Południowego Basenu Biebrzańskiego Parku Narodowego, zwiedzanie terenowej stacji naukowo-dydaktycznej w Gugnach oraz wieży widokowej i kładki przyrodniczej na Bagnie Ławki.

Gośćmi specjalnymi spotkania będą: prezes PAN - prof. Michał Kleiber, przewodniczący Wydziału II Nauk Biologicznych PAN - prof. Andrzej. B. Legocki, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego - Wojciech Dudziuk i rektor UwB - prof. Jerzy Nikitorowicz.

PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł