Konferencja klimatyczna w Poznaniu otwarta


Ekologia w naszym życiu

Konferencja klimatyczna w Poznaniu otwarta

1 grudnia w Poznaniu uroczyście otwarto Konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu – COP 14. Podczas ceremonii polski Minister Środowiska, Maciej Nowicki został wybrany na prezydenta globalnych obrad na temat zmian klimatu. W ceremonii wziął także udział Premier Donald Tusk. COP to największe światowe zgromadzenie krajów - stron Konwencji Klimatycznej ONZ. Ponad roczne przygotowania do szczytu koordynowało Ministerstwo Środowiska.

Podczas swojego przemówienia otwierającego minister Nowicki powiedział: Bardzo dziękuję za okazane mi zaufanie i powierzenie mi zaszczytnej, ale jakże trudnej i odpowiedzialnej roli, jaką jest przewodniczenie tej wielkiej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, którą dziś rozpoczynamy.(…) Trzeba przyznać, że konferencja ta odbywa się w szczególnym czasie, gdy społeczność światowa coraz bardziej uświadamia sobie, że oto człowiek przez swoją aktywność dotarł do granic, jakie wyznacza mu zamknięty układ planety, w którym żyje. Dalsza ekspansja w dotychczasowym stylu powodować będzie zagrożenia w skali globalnej o natężeniu, jakiego nigdy dotąd nie było.

Swoimi przemówieniami ceremonię uświetnili: Donald Tusk, Premier RP, Anders Fogh Rasmussen, Premier Danii, Rachmat Witoelar, Minister Środowiska Indonezji (Prezydent COP 13), Yvo de Boer, Sekretarz Wykonawczy UNFCCC, Rajendra Kumar Pachauri, Przewodniczący Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu oraz Ryszard Grobelny, Prezydent Poznania.

Pierwszą sesję plenarną uświetniła także prezentacja filmu stworzonego specjalnie na tę okazję prezentującego unikalną polską przyrodę i osiągnięcia w zakresie ochrony klimatu, a także postęp technologii na rzecz ochrony środowiska, który dokonał się w Polsce w ostatnich 20 latach. Siedmiominutowy film nosi tytuł „Solidarni dla zmian”.

Po raz pierwszy w historii COP-ów na sesji otwierającej miało swój apel wygłosił jeden z uczestników Młodzieżowego Szczytu Klimatycznego w Poznaniu. Maciej Witkowski, uczeń klasy III Gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej w Poznaniu, powiedział: Na klimat na Ziemi ma wpływ każdy z nas. My, młodzież, też chcemy pomóc światu i zostawić Ziemię w jak najlepszej kondycji dla przyszłych pokoleń. Przyszłość klimatu na Ziemi nie zależy tylko od wiedzy naukowców i działań polityków, ale przede wszystkim od nastawienia i świadomości społeczeństwa. Są ludzie, których nic nie przekona, ale są tacy, którzy po prostu nie wiedzą jak pomóc Ziemi.

W tej pierwszej podczas COP 14 sesji plenarnej udział wzięło ponad 1500 osób oraz liczne zgromadzone na sali i w centrum mediowym na terenie Konferencji media z całego świata. W ten sposób rozpoczęła się 12-dniowa praca przedstawicieli 186 krajów świata akredytowanych na Konferencji w Poznaniu oraz ponad roczna polska prezydencja. Minister Nowicki na czas trwania obrad stanie się moderatorem globalnej dyskusji.
Poznań będzie milowym krokiem w stronę wypracowania nowego globalnego porozumienia w sprawie zmian klimatu. Oczekuje się, że w Poznaniu nastąpi jak największe zbliżenie stanowisk krajów w sprawie dalszych działań dla ochrony klimatu oraz że wypracowane zostaną podstawowe dokumenty negocjacyjne. Delegaci będą także pracować nad regulacjami wdrażającymi w życie Fundusz Adaptacyjny.

Najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym Konferencji jest zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska wystawa „Technologie dla Ochrony Klimatu” – autorski pomysł Ministra Macieja Nowickiego.


Przemówienie na otwarcie Konferencji Ministra Macieja Nowickiego, Prezydenta COP 14

Szanowni Panowie Premierzy, Panie Sekretarzu Wykonawczy, Szanowni Delegaci, Panie i Panowie.

    Bardzo dziękuję za okazane mi zaufanie i powierzenie mi zaszczytnej, ale jakże trudnej i odpowiedzialnej roli, jaką jest przewodniczenie tej wielkiej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu.
    W szczególności chciałbym podziękować Ministrowi Witoelar za jego przywództwo w ubiegłym roku i za jego ogromny wkład w osiągnięcie historycznego przełomu na Bali.
Trzeba przyznać, że konferencja ta odbywa się w szczególnym czasie, gdy społeczność światowa coraz bardziej uświadamia sobie, że oto człowiek przez swoją aktywność dotarł do granic, jakie wyznacza mu zamknięty układ planety, na której żyje. Dalsza ekspansja w dotychczasowym stylu powodować będzie zagrożenia w skali globalnej o natężeniu, jakiego nigdy dotąd nie było. Wielkie susze i powodzie, cyklony o coraz większej sile niszczącej, epidemie chorób tropikalnych, dramatyczny zanik bioróżnorodności – wszystko to może powodować konflikty społeczne, a nawet zbrojne oraz migracje ludności na niespotykaną dotąd skalę.
    Taki dramatyczny scenariusz dla ludzkości w XXI wieku nie jest science fiction – on może stać się rzeczywistością, jeżeli nadal będziemy podążali drogą, jaką idziemy dotychczas, jeśli nadal będziemy ignorować głosy naukowców, organizacji pozarządowych oraz głosy tych krajów, które są najbardziej narażone na skutki zmian klimatu.
    Tu, w Poznaniu, przedstawiciele 190 krajów świata, a więc można powiedzieć – cała światowa społeczność zgromadziła się, aby radzić, jak zawrócić z drogi dotychczasowej, jak wypracować nową wspólną drogę, pozwalającą na uniknięcie zagrożeń, drogę rozwoju i współpracy.
    Ale szczyt klimatyczny w Poznaniu nie jest przedsięwzięciem odizolowanym – jest kamieniem milowym w procesie, jaki zapoczątkowany został przez ONZ na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku.
Rok temu na Bali, na trzynastej dorocznej konferencji w ramach konwencji o ochronie klimatu zatwierdzony został dwuletni Action Plan, który powinien doprowadzić do podpisania nowego, światowego porozumienia w sprawie skutecznej ochrony klimatu w 2009 roku w Kopenhadze.
Teraz jesteśmy w połowie drogi pomiędzy Bali, a Kopenhagą. Na tegorocznej konferencji powinniśmy postawić solidne fundamenty, po to, aby w przyszłym roku  to porozumienie zostało osiągnięte. Z tego powodu podstawowym tematem dyskusji w Poznaniu będzie tak zwana wspólna wizja – wizja krótko i długofalowych działań odnośnie redukcji C02 i innych gazów cieplarnianych, wizja skutecznych metod adaptacji do zmian klimatu, wizja wzrostu funduszy przeznaczonych na złagodzenie i adaptację oraz na rozwój i transfer technologii. Wszystkie te zagadnienia są równie ważne, ponieważ wszystkie stanowią elementy pełnej i spójnej wspólnej wizji. 
Dla przyspieszenia dyskusji na ten temat zdecydowałem się zorganizować Nieformalny Ministerialny Okrągły Stół w trakcie obrad wysokiego szczebla. Myślę, że takie gremium ministrów dokona dużego wkładu w negocjacje i ułatwi drogę do wspólnego porozumienia.
Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia w stworzeniu konkretnego kształtu naszej wspólnej wizji dla dobra wszystkich państw świata.
    Szanowni delegaci! Dziś rozpoczynamy naszą dwutygodniową, trudną pracę. Proszę was, abyście zawsze mieli przed oczami ogromną wagę tej wspólnej pracy dla całej społeczności ludzkiej. Niech partykularne interesy nie przysłonią celu nadrzędnego, jakim jest konieczność zmiany kierunku drogi, jaką zmierza ludzkość. Niech w ciągu tych dwóch tygodni ożywia nas wszystkich duch kompromisu z przekonaniem, że nie ma wśród nas ważniejszych i mniej ważnych, bo wszyscy jesteśmy równoprawnymi dziećmi naszej matki Ziemi. Jeśli tak będzie, jeśli nasze myśli i działania będą zdążały w tym samym kierunku – osiągniemy sukces. Obiecuję, że zrobię wszystko co w mojej mocy, aby uczynić w Poznaniu znaczący postęp w ochronie przed zmianami klimatycznymi. Ale ten postęp będzie możliwy tylko poprzez wspólne działanie nas wszystkich.
Ufam, że tak się stanie.


Następny artykuł

Poprzedni artykuł