Światowy Dzień Mokradeł 2011


Ekologia w naszym życiu

Światowy Dzień Mokradeł 2011

2 lutego 2011 r. mija równo 40 lat od podpisania w irańskiej miejscowości Ramsar Konwencji o obszarach wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, potocznie nazywanej Konwencją Ramsarską. Do dnia dzisiejszego ratyfikowało ją 160 państw świata, wyznaczając na mocy jej zapisów ponad 1900 obszarów o międzynarodowym znaczeniu. Podpisanie konwencji zobowiązało jednocześnie każdą ze stron do ochrony nie tylko obiektów umieszczonych na "Liście obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu", ale również innych cennych terenów podmokłych znajdujących się na terytorium danego państwa. Konwencja Ramsarska wyznacza ramy międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony takich właśnie obszarów. O wyjątkowości tego dokumentu świadczy fakt, iż jest to jedyne spośród międzynarodowych porozumień na rzecz środowiska, które dotyczy jednego, określonego typu ekosystemów. Ekosystemów, których istnienie wybitnie uzależnione jest od zasobów wodnych, i które prawidłowo funkcjonując pozwalają te zasoby utrzymać - z korzyścią dla różnorodności biologicznej i potrzeb ludzkich.

Objęte patronatem Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej coroczne obchody Światowych Dni Mokradeł przypominają o znaczeniu poruszanych przez Konwencję kwestii ochrony obszarów podmokłych. Różnego typu mokradła - torfowiska, jeziora, rzeki wraz z terenami zalewowymi, wybrzeża mórz i ocenanów - należą do najbogatszych w gatunki ekosystemów o fundamentalnym znaczeniu dla ochrony różnorodności biologicznej. Rola mokradeł w środowisku polega także na retencjonowaniu olbrzymich ilości wody, dzięki czemu stanowią one swoisty bufor bezpieczeństwa zarówno w okresach suszy, jak i podczas powodzi - odpowiednio: chłonąc lub oddając wodę otoczeniu. Poza utrzymywaniem właściwego obiegu wody, mokradła odgrywają również znaczącą rolę w krążeniu pierwiastków w środowisku - w zależności od stanu zachowania funkcji danego ekosystemu podmokłego, zatrzymują lub uwalniają do obiegu związki węgla i azotu.

W bieżącym roku (ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów) tematyka Światowych Dni Mokradeł skupia się na zależności lasów i terenów podmokłych. Ustanowione przez Sekretariat Konwencji Ramsarskiej hasło przewodnie obchodów brzmi: "Forest for water and wetlands" ("Lasy dla wody i mokradeł"). Sekretariat Konwencji pragnie w ten sposób zwrócić uwagę społeczeństwa na ekosystemy leśne występujące na terenach zalewowych oraz na torfowiskach. Obchody Światowych Dni Mokradeł staną się więc okazją do podjęcia tematu roli tego typu ekosystemów oraz zagrożeń, jakim podlegają.

Jak co roku, w organizację obchodów Światowego Dnia Mokradeł w Warszawie włącza się Centrum Ochrony Mokradeł we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Program spotkania zaplanowanego na 6 lutego 2011 r. w godzinach 12:00 - 17:00 obejmuje prelekcje na temat (1) lasów bagiennych Polski i ich ochrony, (2) ewolucji podejścia do ochrony mokradeł w Lasach Państowych oraz (3) niedawnych projektów zmierzających do zebrania i zaktualizowania wiedzy o mokradłach Polski.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bagna.pl


Dzień Mokradeł 2011

Następny artykuł

Poprzedni artykuł