Ostatni dzwonek dla klimatu!


Ekologia w naszym życiu

Ostatni dzwonek dla klimatu!

Gdańska Starówka zalana wodą, mała wysepka Hel, jako pozostałość Półwyspu Helskiego, cześć Wybrzeża pod powierzchcią Bałtyku, huragany, susze, ulewne deszcze, problemy z wodą do picia i masa emigrantów z różnych stron świata – to wizja Polski za kilkadziesiąt lat, jeżeli natychmiast nie podejmiemy działań na rzecz ochrony klimatu.

Efekt cieplarniany to zjawisko naturalne, które umożliwia nam życie na Ziemi. Bez zatrzymywania ciepła w atmosferze globalna średnia temperatura, obecnie wynosząca około 15 C, spadłaby znacznie poniżej zera. Problemem jest to, że człowiek poprzez swoją działalność przyczynia się do niebezpiecznego spotęgowania tego zjawiska. Masowe spalanie węgla, ropy i gazu uwalnia do atmosfery ogromne ilości CO2. W miarę jak procentowy udział tego i innych gazów cieplarnianych w atmosferze rośnie, wzrasta też temperatura, a nawet niewielka zmiana pociąga za sobą lawinę konsekwencji.

Jednym z najpoważniejszych skutków globalnego ocieplenia jest stopniowe podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, które z roku na rok coraz bardziej przyspiesza. Szacuje się, że ocieplenie klimatu o 1°C spowoduje podniesienie się poziomu wód oceanicznych o 31-110 cm. Jeżeli temperatura wzrosnie o 3-5°C poziom oceanów podniesie się o 4-6 m, co oznacza zalanie terenów nadmorskich położonych poniżej poziomu morza – wówczas katastroficzna wizja przedstawiona na wstępie stanie się faktem.

To ostatni dzwonek dla klimatu! Nie mamy czasu do stracenia.

W tym roku w Poznaniu odbędzie się 14 Konferencja Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu połączona z 4 Spotkaniem Stron Członków Protokołu z Kioto (z ang. COP/MOP). Będzie to najważniejsze globalne wydarzenie polityczne, jakie miało miejsce w nowożytnej historii Polski. Do Poznania przyjedzie kilkanaście tysięcy osób z całego świata. Będą to nie tylko reprezentanci rządów, ale także przedstawiciele środowisk samorządowych, naukowych, organizacji międzynarodowych, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego. Waga negocjacji jest ogromna, ponieważ Konferencja w Poznaniu jest elementem procesu, który ma doprowadzić do zawarcia nowego globalnego porozumienia dotyczącego ograniczenia zmian klimatu.

Jako gospodarz Konferencji Polska powinna przyjąć rolę  lidera w działaniu na rzecz ochrony klimatu. Jednym z podstawowych warunków dla spełnienia tej powinności jest poparcie Pakietu Energetyczno-Klimatycznego UE, który poprzez system aukcji wymusza na przemyśle energetycznym ograniczanie emisji CO2.

„Darmowe zezwolenia prowadziły do wynagradzania nieefektywnych producentów, którzy szkodzili klimatowi – twierdzi Timothy Gore  (Policy Officer, Brussels Secretariat, Climate Action Network) – Niektóre kraje członkowskie domagają się przyznania większej liczby nieodpłatnych pozwoleń na zanieczyszczenia dla przemysłu. Chcą zatem kontynuować błędy poprzedniego systemu handlu emisjami UE, którego ubocznym rezultatem były olbrzymie niespodziewane zyski dla firm“.

Wśród tych krajów jest również Polska, która domagając się przyznania nieodpłatnych pozwoleń na zanieczyszczanie zapewnia firmom energetycznym potężne niuzasadnione zyski kosztem degradacji przyrody. Nasz kraj stoi przed wyborem czy powiększać zyski korporacji energetycznych, czy może wygenerowane środki z aukcji CO2 przeznaczyć na podniesienie energooszczędności inftastruktury (np. sieci przesyłowych). To drugie rozwiazanie jest nie tylko ekologicznie  uzasadnione, ale też ekonomicznie i społecznie opłacalne: poprawa energooszczędności zredukuje wzrastające koszty zakupu energii przez polskie gospodarstwa domowe.

Pamiętajmy, to ostatni dzwonek dla klimatu. Jeżeli Polska nie weźmie na siebie odpowiedzialności za ochronę klimatu i nie przyjmie ambitnych celów redukcji CO2, jak możemy oczekiwać poparcia globalnego porozumienia i respektowania ograniczeń przez kraje gorzej rozwinięte, takie jak Chiny, Indie czy Brazylia?

Źródło: Koalicja Klimatyczna

W poniedziałek, 13 października, w samo południe na pl. Trzech Krzyży w Warszawie miał miejsce ALARM KLIMATYCZNY. Zgromadzony pod Pomnikiem Witosa tłum uderzając w dzwony i dzwonki próbował obudzić sumienia polityków i zachęcić ich do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ochrony klimatu. W tym czasie, w pobliskim hotelu odbywało się nieformalne spotkanie Ministrów Środowiska stron Konwencji (element przygotowania do COP w Poznaniu).

Po akcji odbyła się krótka konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Climate Action Network oraz Koalicji Klimatycznej.

Akcję zorganizowała Koalicja Klimatyczna polskich organizacji pozarządowych.

Następny artykuł

Poprzedni artykuł