Bezpieczeństwo TAK, modernizacja dróg TAK, przestrzegania prawa TAK!


Ekologia w naszym życiu

Bezpieczeństwo TAK, modernizacja dróg TAK, przestrzegania prawa TAK!

W nadchodzącym tygodniu przedstawiciele ekologicznych organizacji pozarządowych spotkają się na Podlasiu z Ministrem Środowiska prof. Janem Szyszko. Tematem spotkania mają być inwestycje drogowe planowane na Podlasiu i ich wpływ na chronione polskim i unijnym prawem obszary sieci Natura 2000. W połowie grudnia minister unieważnił wydane przez byłego wojewodę podlaskiego decyzje, zezwalające na budowę dróg ekspresowych na chronionych terenach Podlasia, jako niezgodne z prawem.

Nie było podstaw do utrzymania ich w mocy, gdyż pominięto w procedurze ubiegania się o zgodę na realizację tych inwestycji polskie i wspólnotowe wymogi ochrony przyrody.W efekcie tego Polsce mogą grozić poważne konsekwencje ze strony Komisji Europejskiej, włącznie z wysokimi karami pieniężnymi za łamanie unijnego prawa i odcięciem funduszy pomocowych. Fundusze UE dostępne dla Polski w budżecie Wspólnoty na lata 2007-2013 m.in. na budowę dróg zostaną przyznane tylko w przypadku pełnej zgodności planowanych inwestycji z prawem Unii Europejskiej - także z prawem ochrony przyrody. Polska została zobowiązana do jego przestrzegania jeszcze przed dniem akcesji poprzez podpisanie tzw. traktatu stowarzyszeniowego.

Całość na stronie WWF Polska www.wwf.pl

Następny artykuł

Poprzedni artykuł