Zmiany klimatyczne: potrzeba więcej badań, lecz pora działać już teraz, mówią ek


Ekologia w naszym życiu

Zmiany klimatyczne: potrzeba więcej badań, lecz pora działać już teraz, mówią ek

Naukowcy, decydenci i praktycy przedstawili swoje priorytety odnośnie przyszłych potrzeb badawczych w zakresie sprawdzenia wpływu zmian klimatycznych na cykl hydrologiczny i wyjaśnili, w jaki sposób możliwe jest włączenie wyników badawczych w tych dziedzinach w proces tworzenia polityki. Podczas warsztatów zorganizowanych przez Komisję Europejską przedmiotem dyskusji ekspertów było również to, w jaki sposób prawodawstwo UE w dziedzinie gospodarki wodnej może stać się źródłem instrumentów dostępnych dla kadry zarządzającej gospodarką wodną, które mogą im pomóc w procesie przystosowania do zmian klimatycznych.

Modele zmian klimatycznych wskazują, że w ciągu następnego stulecia nastąpi ocieplenie naszej planety od 1,4 do 5,8°C, w zależności od poziomu emisji gazów cieplarnianych. Zmiany zachodzące w klimacie będą oddziaływać na jakość i ilość wody dostępnej zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak powodzie i susze, prawdopodobnie będą się potęgować, zarówno pod względem nasilenia, jak i częstotliwości. Przewiduje się również wielokierunkowy wpływ zmian klimatycznych na jakość wody. Dlatego istnieje wyraźna potrzeba przystosowania.

Jednakże mimo że obecnie widać wyraźnie, iż zmiany klimatyczne następują, pozostaje duża doza niepewności co do ich wpływu na przyrodę i społeczeństwo. W kontekście przyszłych potrzeb badawczych zauważono, że modele zmian klimatycznych powinny być bardziej uszczegółowione na poziomie regionalnym, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby wiele skutków zmian klimatycznych oddziaływało jednakowo na całą Europę i cały świat.

Peter Gammeltoft z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska był jednak wyrazicielem odczuć wielu osób, gdy zauważył, że chociaż istnieje wyraźna potrzeba dalszych badań, "wiemy teraz na tyle dużo, że nie możemy pozwolić sobie na niepodejmowanie działań."

Chociaż ramowa dyrektywa wodna UE nie zajmuje się bezpośrednio kwestiami zmian klimatycznych, daje jednak nieco elastyczności i pewne możliwości kadrze zarządzającej gospodarką wodną w całej Europie, by rozpoczęła prace przystosowawcze do zmian klimatycznych. Stwierdzono wyraźnie, że państwa członkowskie powinny zapewnić spójność pomiędzy własną polityką wodną i innymi politykami, w takich dziedzinach jak użytkowanie gruntów, rolnictwo i energia. Ponadto Komisja Europejska jest w trakcie opracowywania Zielonej Księgi poświęconej przystosowaniu w Europie, z wyszczególnieniem zbioru zaleceń w tej dziedzinie.

Odnosząc się do wiedzy i występujących nadal luk badawczych, Fritz Holzwarth, niemiecki dyrektor ds. gospodarki wodnej, zauważył: - Gdyby w programie 6. FP brak było problematyki zmian klimatycznych, luka badawcza byłaby jeszcze większa. Programy ramowe są ważnym źródłem, dzięki któremu jesteśmy teraz w stanie omawiać z większą dozą pewności kwestie przystosowania się do zmian klimatycznych i skutków tych zmian.

José Manuel Silva Rodríguez, dyrektor generalny DG ds. Badań Naukowych przedstawił znaczenie badań zmian klimatycznych dla Europejczyków, po ostatnich powodziach i falach upałów. - Chcielibyśmy pokazać obywatelom, że podejmowane są badania dotyczące problematyki, która ich dotyczy i że wyniki badań mogą być pomocne w lepszym przygotowaniu do stawienia czoła zmianom zachodzącym w środowisku naturalnym - zauważył.

Spoglądając w przyszłość, wskazał priorytety dotyczące zmian klimatycznych, którymi zajmie się siódmy program ramowy. - W 7. PR nacisk zostanie położony na wpływ klimatu na cykl hydrologiczny i zasoby wody, prognozowanie skutków dla różnych regionów Europy oraz stosunek pomiędzy zagrożeniami naturalnymi i zdarzeniami ekstremalnymi a zmianami klimatycznymi - wyjaśnił. - Przyczyni się również do skoordynowania krajowych działań i programów badawczych w obszarze "woda-klimat".

Rezultaty warsztatów będą wykorzystane podczas międzynarodowego sympozjum organizowanego przez niemiecką prezydencję UE, poświęconego zmianom klimatycznym i gospodarce wodnej, które odbędzie się w Berlinie w lutym 2007 r.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://cordis.europa.eu/sustdev/environment/home.html

Kategoria: Różne
Źródło danych: Na podstawie udziału CORDIS Wiadomości w warsztatach
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Nauki o ziemi; Ochrona srodowiska; Prognozy; Linie polityczne; Badania NaukoweNastępny artykuł

Poprzedni artykuł