Wspierają selektywną zbiórkę i recykling opakowań w Polsce


Ekologia w naszym życiu

Wspierają selektywną zbiórkę i recykling opakowań w Polsce

30 marca 2009 roku firma Carlsberg Polska zamknęła rok recyklingowy. Raport podsumowujący prowadzone w 2008 roku działania wykazał, że firma dofinansowała kwotą ponad 1,6 mln złotych zbiórkę oraz przetwarzanie odpadów opakowaniowych w Polsce. Przekazane pieniądze zasiliły polski rynek recyklingu. Przybliża to spółkę Carlsberg Polska do spełnienia wymaganego w Unii Europejskiej poziomu zagospodarowania odpadów po produktach wprowadzonych do obrotu.

Od 2002 roku Polska zobowiązana jest do realizowania dyrektyw unijnych odnośnie recyklingu i składowania odpadów. Na polskich przedsiębiorców zostały nałożone obowiązki realizacji coraz wyższych poziomów recyklingu odpadów, określanych jako procentowy udział opakowań przetworzonych w stosunku do opakowań wprowadzonych do obrotu. W Polsce przyjęto model finansowania oparty na wolnym rynku instytucji pośredniczących w finansowaniu recyklingu, tzw. Organizacji Odzysku.
W ubiegłym roku wymagany poziom zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych (w stosunku do ilości odpadów wytworzonych) wynosił:

  • dla szkła – 39%,
  • dla papieru – 49%,
  • dla tworzyw sztucznych – 16%,
  • dla puszki aluminiowej – 41%.
„Od lat firma Carlsberg Polska aktywnie angażuje się w proces zbiórki i recykling odpadów opakowaniowych. W 2008 roku dofinansowaliśmy te działania kwotą 1,6 mln złotych. To dla nas ogromny sukces. Przekazane pieniądze zasiliły polski rynek recyklingu. Działania te są niezwykle istotne, aby spełnić wymagane przez Unię Europejską poziomy zagospodarowania odpadów po produktach  

wprowadzonych do obrotu” – powiedział Adam Pawełas, Manager ds. Ochrony Środowiska w Carlsberg Polska.
Mimo dynamicznego rozwoju selektywnej zbiórki opakowań w Polsce przed Carlsberg Polska stoją coraz większe wyzwania w zakresie segregacji odpadów.
Firma konsekwentnie podejmuje rozmaite działania, by dogonić czołowe europejskie kraje w zakresie świadomości ekologicznej. Bardzo istotnym celem Carlsberg Polska jest osiągnięcie jeszcze wyższych poziomów recyklingu
w kolejnych latach.
Zaangażowanie w zbiórkę odpadów i recykling to nie jedyna inicjatywa firmy Carlsberg Polska. Od lat firma konsekwentnie prowadzi również inne działania, których celem jest ochrona środowiska i promocja ekologii. Należą do nich m.in. projekty zmierzające do zmniejszenia zużycia wody i energii, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i do ścieków, wykorzystania gospodarczego produktów ubocznych, również tych powstałych w początkowej fazie produkcji produktu.

Następny artykuł

Poprzedni artykuł