Kontrowersyjne przydziały uprawnień do emisji CO2 w Polsce


Ekologia w naszym życiu

Kontrowersyjne przydziały uprawnień do emisji CO2 w Polsce

Raport WWF negatywnie ocenia okoliczności prac nad KPRU 2005-2007 Raport sporządzony na zlecenie WWF - międzynarodowej organizacji ekologicznej - przez niezależną firmę konsultingową ESC EcoSolutions Consulting wskazuje na nadużycia w trakcie przygotowywania Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień (KPRU) do emisji dwutlenku węgla na lata 2005 -2007. Autorzy raportu zwracają szczególną uwagę na dwuznaczny sposób, w jaki duże spółki energetyczne wpływały na rządową propozycję Przydziału Uprawnień.

Dyskusja na ten temat jest szczególnie istotna, gdyż termin przedłożenia Komisji Europejskiej kolejnej propozycji KPRU na lata 2008 – 2012 mija już 30 czerwca br.

Autorzy raportu krytycznie odnieśli się do procesu rozdziału uprawnień przez Ministerstwo Środowiska w pierwszym okresie rozliczeniowym pod kątem wszystkich pięciu badanych aspektów: poziomu ograniczeń emisji CO2, efektywności gospodarczej, sprawiedliwości przydziałów, przejrzystości decyzyjnej oraz przystępności zastosowanej metodologii przydziału.

Podejrzenia budzi przede wszystkim porównanie przydziałów dla niektórych zakładów energetycznych z ich faktycznymi emisjami dla roku 2004 (rok poprzedzający pierwszy Plan). Niektóre zakłady otrzymały więcej przydziałów od konkurentów bez wyraźniej przyczyny. Ilustracją dwuznacznych praktyk jest chociażby przypadek Elektrowni Połaniec należącej do koncernu Electrabel. Podczas procesu alokacji, Połaniec otrzymał więcej uprawnień niż wskazywałyby jego rzeczywiste możliwości produkcyjne, gdyż w 2005 r. jeden z bloków energetycznych był planowo wyłączony. Budzących wątpliwości przypadków jest więcej. W ich wyniku niektórzy wytwórcy energii elektrycznej zyskali kosztem innych spółek. Poszkodowane w tym procesie są np. BOT czy Elektrownia Rybnik, które otrzymały ich zdaniem zbyt małe przydziały emisji na rok 2005, w porównaniu z sygnalizowanymi potrzebami. Ministerstwo Środowiska dotychczas nie ujawniło szczegółów zastosowanej metodologii obliczeń.

Raport WWF analizuje 14-miesięczny proces tworzenia Planu od przedłożenia pierwotnej wersji projektu do akceptacji przez Komisję Europejską we wrześniu 2004 r., do przyjęcia ostatecznej wersji przez Radę Ministrów w dniu 27 grudnia 2005 r. Decyzją 8 marca 2005 r. Komisja poleciła obniżenie pierwotnie zaproponowanej przez Polskę liczby uprawnień o 16,5% - do 239 mln ton rocznie. Było to najwyższe cięcie nałożone na kraj członkowski w tym zakresie i główny motor intensywnego lobbingu największych spółek energetycznych w Polsce. Następnie powstało co najmniej 8 oficjalnych wersji Planu. Większość zmian – stwierdza raport - powstała w wyniku negocjacji ze spółkami. Proces konsultacji toczył się jednak w znacznej mierze za kulisami oficjalnych forów, z kolejnymi wersjami udostępnianymi jedynie tym, których bezpośrednio dotyczyły. Z tego względu niełatwo jest stwierdzić, ile wersji dokumentu faktycznie powstało. Jak do tej pory Komisja Europejska nie zaakceptowała polskiego Planu na lata 2005 - 2007.

całość

Źródło: WWF Polska

Następny artykuł

Poprzedni artykuł