Emisja siarki i azotu nadal spada w UE


Ekologia w naszym życiu

Emisja siarki i azotu nadal spada w UE

Europejska Agencja Środowiska opublikowała doroczny raport inwentaryzacyjny na temat transgranicznego zanieczyszczania powietrza, z którego wynika, że emisja tlenków azotu spadła o 30% od początku lat 90., lecz dane te pozostają niepełne. Z raportu Doroczna inwentaryzacja emisji 1990-2004 Wspólnoty Europejskiej na mocy konwencji LRTAP wynika też, że emisja siarki (SOx) zgłoszona przez państwa członkowskie spadła w piętnastu krajach Unii o 70 procent w latach 1990-2004.

Ograniczenia emisji dokonały się w wielu sektorach - transportu, energetyki, rolnictwa i odpadów. Zanotowano też redukcję jeśli chodzi o inne najważniejsze substancje zanieczyszczające powietrze - tlenek węgla (-50%), amoniak (-8%), a także niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO) (-45%).

Raport inwentaryzacyjny jest oparty na danych z państw członkowskich i sporządzony przez Europejską Agencję Środowiska w imieniu Komisji Europejskiej, jako część prawnych zobowiązań sprawozdawczych Wspólnoty względem Europejskiej Komisji Ekonomicznej Narodów Zjednoczonych, związanych z Konwencją w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (konwencja UNECE LRTAP).

Informacje od państw członkowskich zawarte w raporcie są potrzebne, by Komisja mogła oceniać bieżące i prognozowane postępy UE w kierunku spełnienia celów emisji ustanowionych Protokołem z Kioto.

We wnioskach z raportu autorzy piszą, że inwentaryzacja całkowitej emisji substancji zanieczyszczających powietrze w UE-25 nadal cierpi wskutek niekompletności danych z państw członkowskich i wzywają państwa członkowskie do intensyfikacji przedkładania danych.

Ponadto w raporcie zaleca się bardziej formalne zaplanowanie procedur zapewnienia i kontroli jakości.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2006_8/en

Źródło danych: Europejska Agencja Środowiska (EEA)/CORDIS
Indeks tematyczny: Ochrona środowiska; Metody pomiarowe, EkologiaNastępny artykuł

Poprzedni artykuł