Transpozycja Dyrektywy Siedliskowej do polskiego prawa


Ekologia w naszym życiu

Transpozycja Dyrektywy Siedliskowej do polskiego prawa

Poniżej więcej szczegółow na temat zarzutów Komisji Europejskiej dotyczących niepełnej transpozycji Dyrektywy Siedliskowej do polskiego prawa. Jak już informowaliśmy, Komisja prowadzi w tej sprawie postępowanie przeciwko Polsce i 4 lipca przesłała nam pierwsze pisemne ostrzeżenie.

Komisja zarzuca Polsce:
1. Niepełne przeniesienie definicji zawartych w Dyrektywie;
2. Niewprowadzenie pojęcia "Obszaru ważnego dla Wspólnoty";
3. Nieprawidłowa transpozycja przepisów o ocenach oddziaływania na Naturę
2000. Przeprowadzenie oceny habitatowej musi być zagwarantowane prawem, nie
może być uzależnione od oceny organu. Ocenę oddziaływania na Naturę 2000
powinniśmy przeprowadzać nie tylko "ze waględu na siedliska i gatunki" ale
także "ze względu na integralność obszaru" (z uwzględnieniem założeń jego
ochrony) (Art 6.3 Dyrektywy);
4. Brak przepisu zobowiązującego do informowania Komisji Europejskiej o
ustalonych kompensacjach (Art 6.4 Dyrektywy);
5. Brak nadzoru nad stanem ochrony gatunków i siedlisk ujętych w
załącznikach Dyrektywy Siedliskowej poza obszarami Natura 2000 (Art. 11
Dyrektywy);
6. Brak ogólnego zakazu "używania wszelkich środków mogących spowodowac
lokalny zanik lub poważne zaburzenie populacji tych gatunków" w stousnku do
gatunków z zał. V i IV Dyrektywy (Art 15 Dyrektywy);
7. Niedopuszczalne odstepstwo od ochrony gatunkowej dotyczące "czynności
związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej" (Art 16 Dyrektywy);
8. Brak ochrony gatunkowej wydry na stawach rybnych (Art 16 Dyrektywy);
9. Brak w polskim rozporządzeniu wymieniającym siedliska i gatunki trzech
typów siedlisk i czterech gatunków.

Przypominamy,  że przesłane Polsce wcześniej (10 kwietnia) zarzuty dotyczące
transpozycji Dyrektywy Ptasiej dotyczyły następujących zagadnień:

1. Brak ogólnego systemu ochrony wszystkich gatunków ptaków;
2. Brak ogolnego przepisu o ochronie, przywracaniu i tworzeniu biotopów
wszystkich gatunków ptaków na całym terytorium Polski (nie tylko na
obszarach Natura 2000);
3. Nie wszystkie gatunki ptaków z zał. I przeniesiono do prawa polskiego;
4. Brak systemu kontroli derogacji od zakazu obrotu;
5. Brak zagwarantowania zgodności sokolnictwa z przepisami Dyrektywy (nie
przeniesione ograniczenia z Dyrektywy);
6. Brak ogólnego zakazu "stosowania wszelkich środków nieselektywnego lub na
dużą skalę chwytania lub zabijania ptactwa lub mogących spowodowac lokalne
zanikanie gatunków";
7. Zbyt szerokie możliwości stosowania odstepstw (derogacji) od ochrony
gatunkowej;
8. Niedopuszczalne odstepstwo od ochrony gatunkowej dotyczące "czynności
związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej" ;
9. Zbyt szerokie możliwości zezwalania na odstrzał lub odłów zwierzyny do
celów naukowych (nie przeniesione ograniczenia z Dyrektywy);
10. Brak ochrony kormorana i czapli na stawach rybnych;
11. Brak organu kontrolującego wykorzystanie derogacji.

_______________________________________________
WiadomosciKP mailing list
WiadomosciKP@lkp.org.pl
http://www.eko.org.pl/mailman/listinfo/wiadomoscikp

Następny artykuł

Poprzedni artykuł