Reakcja przed szkodą, czyli polski program adaptacji do zmian klimatu


Ekologia w naszym życiu

Reakcja przed szkodą, czyli polski program adaptacji do zmian klimatu

55 katastrof budowlanych spowodowanych wiatrem w roku 2006, 401 w 2007, 1000 w 2008. Jak będzie wyglądał bilans w roku 2009? Rosnąca liczba tornad, częste fale upałów, susze i powodzie, a co za tym idzie także ogromne straty i koszty pomocy ofiarom katastrof to tylko nieliczne konsekwencje zmian klimatu w naszym kraju.

Państwo odpowiada za bezpieczeństwo obywateli, a obowiązkiem władz jest rozpoznawanie zagrożeń i zapobieganie im. Dlatego też Koalicja Klimatyczna wystosowała apel o przygotowanie przez polski rząd krajowego programu adaptacji do zmian klimatu.
 
„Musimy działać dwupoziomowo: po pierwsze podejmować zdecydowane działania na rzecz zapobiegania zmianom klimatu poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, po drugie dostosowywać społeczeństwo i gospodarkę do zmian, które już następują” - mówi reprezentujący Koalicję Klimatyczną dr Zbigniew Karaczun, Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego.
 
Sektory najbardziej narażone na skutki zmian klimatu to między innymi gospodarka wodna i ochrona wybrzeża morskiego, rolnictwo, leśnictwo i ochrona zdrowia. W ochronie zdrowia zmiany klimatu oznaczają np. konieczność przygotowania służb medycznych do reagowania na zwiększoną zachorowalność i śmiertelność wynikającą z wysokich temperatur, a także rozpoznawania i umiejętnego leczenia przypadków chorób charakterystycznych dla krajów tropikalnych, które mogą pojawić się w Polsce.
 
„Adaptacja do zmian klimatu nie dotyczy tylko wybranych sektorów. Powinna zostać włączona do procesu decyzyjnego w wielu obszarach, co wymaga stworzenia jej kompleksowego programu. Należy także stworzyć solidne ramy jego finansowania, pamiętając o tym, że straty wynikające z zaniechania działań przystosowawczych mogą się okazać dużo wyższe od kosztów ich przeprowadzenia” - kontynuuje Zbigniew Karaczun.
 
Istotny bodziec do stworzenia przez rząd programu adaptacji do zmian klimatu stanowi przygotowana przez Komisję Europejską BIAŁA KSIĘGA „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania”[1]. Podkreślono w niej, że zmiany klimatu spowodują różne regionalne konsekwencje, co oznacza, że większość środków adaptacyjnych będzie musiało zostać podjętych na poziomie krajowym i regionalnym.
 
Polski rząd powinien również pamiętać o wspieraniu finansowym regionów najbardziej narażonych na skutki globalnego ocieplenia. „W latach 80. otrzymywaliśmy pomoc od bogatych krajów Zachodu, teraz mamy okazję spłacić swój dług pomagając krajom znacznie od nas biedniejszym.” - dodaje Karaczun. - „Nie możemy patrzeć z obojętnością na ludzi umierających z powodu zmian klimatu. Polska przyczyniła się do tych zmian, emitując do atmosfery ogromne ilości gazów cieplarnianych.”
 

Więcej informacji: dr hab. Zbigniew Karaczun, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Misją Koalicji Klimatycznej jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.
 
Członkami Koalicji Klimatycznej są: Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Fundacja Aeris Futuro, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja Ekologiczna Arka, Greenpeace Polska, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Klub Gaja, Liga Ochrony Przyrody, Polska Zielona Sieć, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze.

 
[1] Biała Księga, Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania; KOM(2009)147 wersja ostateczna; 1.04.2009

Następny artykuł

Poprzedni artykuł