Projekt dla animatorów przyrodniczych


Ekologia w naszym życiu

Projekt dla animatorów przyrodniczych

Jak zainteresować mieszkańców obszarów Natura 2000 przyrodą, która jest tuż za płotem, na końcu drogi, pod lasem, a której wartość jest tak niewielu osobom znana? Jak pokazać młodzieży, że warto się angażować w sprawy związane ze środowiskiem ich życia, na które mogą mieć wpływ? Jak rozpocząć aktywnie działać? Jak odkryć w sobie naturę lokalnego lidera?

Odpowiedzi na te pytania daje projekt Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków "Bliżej natury - identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych". Jego realizacja ma służyć aktywnej edukacji mieszkańców obszarów NATURA 2000. Dzięki projektowi chcemy przekazać wiedzę o tym jak skutecznie zmieniać nastawienie do przyrody, jakie działania można podejmować by podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców terenów chronionych, a także zachęcić do inicjatywy i aktywności w swoim lokalnym środowisku. 

W ramach projektu odbędzie się 6 edycji 3-dniowych szkoleń z trzech bloków tematycznych: ochrona przyrody, komunikacja w ochronie przyrody oraz fundraising. Tematyka szkoleń ma umożliwić ich uczestnikom przeprowadzenie w trakcie trwania projektu lokalnej kampanii edukacyjnej o obszarach Natura 2000. Zdobyte umiejętności mają  służyć w organizowaniu przedsięwzięć edukacyjnych także po zakończeniu projektu. Szkolenia, które zostaną przeprowadzone w październiku, listopadzie i grudniu przygotują ich uczestników do roli animatorów przyrodniczych - osób, które będą inicjować lokalne działania na rzecz edukacji ekologicznej. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, zwracane są także koszty dojazdu.

Po zakończeniu szkoleń animatorzy będą zobowiązani do przeprowadzenia lokalnej kampanii edukacyjnej złożonej z następujących elementów: organizacja 3 wycieczek dla mieszkańców na teren pobliskiego obszaru Natura2000, organizacja stoiska informacyjnego podczas lokalnej imprezy plenerowej, zamieszczenie informacji o projekcie w lokalnej prasie, uzyskanie pozwoleń i nadzór nad montażem tablic edukacyjnych o obszarach Natura2000 (koszty ich wykonania i montażu pokrywane są ze środków projektu).  Podczas tej kampanii animatorzy będą mieli okazję by wykorzystać umiejętności zdobyte podczas szkoleń. Animator będzie miał za zadanie zorganizowanie 10 -osobowej grupy młodzieży (ze szkół gimnazjalnych oraz średnich), która będzie uczestniczyła w organizacji lokalnej kampanii edukacyjnej. W ten sposób zwiększony zostanie zasięg oddziaływania edukacyjnego projektu . Wśród grup projektowych zostanie przeprowadzony konkurs na najlepiej zorganizowaną kampanię edukacyjną, a nagrodą główną będzie wyjazd do atrakcyjnego przyrodniczo miejsca w Polsce np. do wybranego  parku narodowego na 3-dniowe warsztaty terenowe dotyczące ochrony przyrody.

Rozwiń skrzydła - zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jesteśmy przekonani, że  wpłynie na zmianę świadomości związanej z obszarami Natura 2000 wśród co najmniej 1650 osób, liczymy, że efekt będzie jeszcze większy. Uczestnictwo w nim daje możliwość zdobycia nowych umiejętności, podniesienia swojej wiedzy i sprawdzenia jej w praktycznym działaniu.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu - to niebywała okazja, by zacząć działać.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres elzbieta.stepnowska@otop.org.pl lub maria.jujka@otop.org.pl. Formularz zgłoszeniowy i regulamin udziału w projekcie dostępne są na stronie www.otop.org.pl.

Są jeszcze wolne miejsca. Serdecznie Zapraszamy.


Elżbieta Stepnowska
Koordynator projektu

Następny artykuł

Poprzedni artykuł