Parki krajobrazowe zagrożone?


Ekologia w naszym życiu

Parki krajobrazowe zagrożone?

Instytut na rzecz Ekorozwoju negatywnie ocenia zmiany podległości parków krajobrazowych proponowane w ww. projekcie ustawy i apeluje o pozostawienie tych parków w strukturach administracji rządowej – o podporządkowanie parków w całości nowemu, właśnie tworzonemu krajowemu systemowi zarządzania ochroną środowiska i ochroną przyrody – tj. strukturom podległym Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, a więc regionalnym dyrekcjom ochrony środowiska, jako ich struktur terenowych.

Zaproponowane zmiany – podporządkowanie parków krajobrazowych samorządom województw – może doprowadzić do zasadniczego zachwiania spójności systemu obszarów chronionych w Polsce i jednolitości podejścia do ochrony jego istotnych walorów i elementów oraz do znacznego obniżenia rangi parków krajobrazowych, a także spowodować funkcjonowanie w strukturach samorządów jednostek, które będą miały organiczny konflikt interesów z samorządami terytorialnymi.

Ważne jest też by nie dopuścić do trwałego podzielenia służb tych parków (pomiędzy administrację rządową i samorządową) – co zaczęło się już w pewnym stopniu dziać w terenie w związku z przygotowaniami do uruchomienia regionalnych dyrekcji ochrony środowiska – gdyż spowoduje to ich znaczne osłabienie i zmarnowanie cennego doświadczenia jakie one zdobyły, wypracowując nowoczesne podejście do ochrony przyrody w Polsce, tak istotne do pełnego wprowadzania w życie europejskiej sieci ekologicznej obszarów Natura 2000, za co odpowiedzialne będą te nowo tworzone instytucje podległe Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Instytutu na rzecz Ekorozwoju

Następny artykuł

Poprzedni artykuł