Inauguracja programu ochrony klimatu grupy Bayer


Ekologia w naszym życiu

Inauguracja programu ochrony klimatu grupy Bayer

Firma Bayer zainaugurowała zintegrowany, obejmujący całą grupę program ochrony klimatu Bayer Climate Program. Ma on na celu dalsze zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w zakładach produkcyjnych oraz opracowywanie nowych rozwiązań umożliwiających lepszą ochronę klimatu i walkę ze zmianami klimatycznymi. Program ten obejmuje różne środki i będzie realizowany przez kilka lat. W nowym programie ochrony klimatu opartym na niedawno sformułowanej strategii firmy Bayer dotyczącej zmian klimatycznych firma wykorzystuje swoje unikalne doświadczenia jako wynalazcy.

W praktyce program działa już w pierwszych sztandarowych projektach, takich jak globalna koncepcja budynków biurowych i przemysłowych o zerowej emisji EcoCommercial Building, tworzenie odpornych na czynniki stresowe roślin i systemów, aby stymulować efektywne wykorzystanie upraw jako biopaliw, oraz projekt optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem klimatu „Bayer Climate Check”. W ciągu najbliższych trzech lat Bayer zainwestuje 1 mld EUR w prace badawczo-rozwojowe związane z klimatem i inne projekty.

„Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że emitujemy gazy cieplarniane” — powiedział Prezes Zarządu Bayer AG Werner Wenning podczas prezentacji nowego programu klimatycznego na międzynarodowej konferencji prasowej w Leverkusen, w której wzięło udział ponad 100 dziennikarzy. „Od dwudziestu lat koncentrujemy się na obniżaniu emisji dwutlenku węgla”. W latach 1990–2006 firma znacznie zmniejszyła ilość bezwzględną emitowanych globalnie gazów cieplarnianych — konkretnie o 36%. Stałe działania na rzecz oszczędności energii pozwoliły także na zmniejszenie indywidualnej emisji przez poszczególne jednostki produktowe.

„Będziemy się nadal rozwijać w oparciu o innowacyjne technologie tym bardziej że produkujemy nowatorskie produkty zapewniające efektywną ochronę klimatu i postępowanie ze zmianami klimatycznymi” — dodał Prezes Zarządu Werner Wenning. „Produkty firmy Bayer w bezpośredni sposób przyczyniają się na różne sposoby do oszczędności energii i ochrony zasobów naturalnych w życiu codziennym. Na przykład poliuretanowe materiały izolacyjne w budynkach i lodówkach pozwalają zaoszczędzić olbrzymią ilość energii”.

Za te osiągnięcia niezależne instytucje, jak np. Carbon Disclosure Project, nagradzały już kilkakrotnie firmę Bayer wyróżnieniem „najlepszej w swojej klasie”. Niedawno przedsiębiorstwo po raz trzeci z rzędu znalazło się na liście Climate Disclosure Leadership Index, pierwszej na świecie liście firm najlepiej dbających o ochronę klimatu. Bayer jest jedyną firmą europejską z branży chemicznej, którą spotkał ten zaszczyt.

Firma Bayer wspiera rozwój efektywnych strategii ochrony klimatu na poziomie globalnym i silnie angażuje się w takie inicjatywy, jak 3C, czyli Combat Climate Change (zwalczanie zmian klimatycznych). Z tego powodu dyrektor Wenning zaapelował do polityków o włączenie krajów emitujących największą ilość gazów cieplarnianych, takich jak Stany Zjednoczone, Chiny i Indie, do nowego międzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu. „Potrzebujemy punktu zwrotnego w kwestii emisji CO2. Z tym globalnym problemem można walczyć tylko przez wspólne działania na całym świecie, w których powinny uczestniczyć przynajmniej wszystkie strony najbardziej odpowiedzialne za emisje” — powiedział Prezes Zarządu Werner Wenning. „Europa, a zwłaszcza Niemcy, nie jest w stanie powstrzymać zmian klimatycznych, przyjmując rolę samotnego pioniera. Mogłoby to też poważnie zagrozić konkurencyjności przedsiębiorstw”.

„Firma Bayer poważnie traktuje zmiany klimatyczne i uważa je za wyzwanie ekologiczne i ekonomiczne” — powiedział Prezes Zarządu Werner Wenning w dalszym ciągu swojego wystąpienia. W swojej deklaracji misji „Bayer: Science for a Better Life” firma potwierdza i przyjmuje rolę przedsiębiorstwa społecznie i etycznie odpowiedzialnego. „Nie spoczywamy na laurach mimo osiągniętych dotychczas sukcesów. Chcemy wyznaczać nowe standardy”.

Na lata 2005–2020 Bayer wyznaczył nowe ambitne cele dotyczące emisji, zwłaszcza w świetle dotychczasowej znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Podgrupa Bayer MaterialScience chce ograniczyć emisję gazów cieplarnianych na tonę sprzedawanych produktów o 25% w skali globalnej. Bayer CropScience dąży do zmniejszenia o 15% bezwzględnej ilości emisji globalnych, a Bayer HealthCare o 5%. „Te cele są o tyle wymagające, że chcemy zharmonizować ochronę klimatu i rozwój gospodarczy przez efektywniejsze wykorzystanie energii” — tłumaczył Prezes Zarządu Werner Wenning.

„Bayer Climate Program pozwala zatem w pełni wykorzystać potencjał, jakim dysponujemy
w dziedzinie ochrony klimatu, a także wdrożyć poszczególne środki w ramach działań obejmujących całą grupę” — powiedział Dr Wolfgang Plischke, członek zarządu firmy Bayer odpowiedzialny za innowacje, technologię i środowisko. „Będziemy konsekwentnie wdrażać ten program w ciągu najbliższych kilku lat”.

Optymalizacja procesów produkcyjnych pod kątem ochrony klimatu

Firma Bayer wypracowała również nowy mechanizm kontroli, który zapewnia poprawę efektywności zużycia energii i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez zakłady produkcyjne. Mechanizm ten nosi nazwę Bayer Climate Check. Jest on o tyle nowatorski, że ocena uwzględnia także wcześniejsze etapy produkcji, czyli surowce, energię i logistykę. Bayer Climate Check po raz pierwszy pozwala zatem osobom podejmującym decyzje uwzględnić, poza tradycyjną kalkulacją opłacalności, także kryterium ekologiczne podczas projektowania procesów produkcji.

Grupa Bayer będzie stosować Climate Check na całym świecie w celu badania „śladów klimatycznych” swoich procesów produkcyjnych, czyli oddziaływania jej zakładów produkcyjnych na klimat. W pierwszej fazie badaniu zostanie poddanych 100 zakładów produkcyjnych na świecie, na które przypada około 85% emisji gazów cieplarnianych. Następnie zostaną wdrożone wnioski płynące z kontroli, aby zredukować emisję i zwiększyć efektywność zużycia energii.

Dodatkowo Climate Check posłuży do rozszerzenia obecnych ocen oddziaływania na środowisko nowych dużych projektów inwestycyjnych, aby uwzględniały one również perspektywę ochrony klimatu.

Na początku 2008 r. Bayer Climate Check uzyska certyfikat agencji kontroli technicznej TÜV.
Aby inne firmy także mogły skorzystać z tego nowatorskiego narzędzia ograniczania emisji dwutlenku węgla, Bayer będzie go oferować na otwartym rynku.

EcoCommercial Building: globalna koncepcja budynków o zerowej emisji

Na zużycie energii w budynkach przypada prawie 20% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Firma Bayer wystąpiła z inicjatywą poświęconą pewnemu zaniedbywanemu dotychczas segmentowi, a mianowicie budynkom użytkowym. We współpracy z licznymi partnerami firma opracowała adaptowalną na skalę globalną koncepcję budynków o zerowej emisji „EcoCommercial Building”. Dzięki izolacji za pomocą wysokiej jakości produktów firmy Bayer oraz własnych zasobów generowania energii odnawialnej budynek EcoCommercial Building może sam zaspokajać swoje potrzeby energetyczne.

Bayer zainauguruje ten projekt, stawiając budynek na własne potrzeby. Wiosną 2008 r. rozpocznie się budowa nowego kompleksu biurowego pod New Delhi w Indiach, w którym po raz pierwszy zostanie zrealizowana koncepcja EcoCommercial Building. Poprzez integrację z innymi aspektami, takimi jak oszklenie fasad i specjalne systemy wentylacyjne, budynek będzie można adaptować do podzwrotnikowych warunków klimatycznych z ich ekstremalnymi temperaturami i wilgotnością. Dzięki temu zużycie elektryczności w budynku o zerowej emisji będzie o 70% mniejsze niż w przypadku typowego budynku w Indiach.

Koncepcja EcoCommercial Building może zostać dostosowana do różnych stref klimatycznych
na Ziemi. Niezależnie od tego, czy celem jest niewpuszczanie ciepła, jak w Indiach, czy też niewypuszczanie go, jak na półkuli północnej, poliuretanowe materiały izolacyjne odznaczają się bardzo korzystnym bilansem energetycznym. W praktyce pozwalają zaoszczędzić ponad 70 razy więcej energii niż zużyto na ich produkcję.

Bezpieczne zbiory i uprawy jako źródło energii

Zmiany klimatyczne stawiają także wiele wyzwań przed rolnictwem. Zaludnienie Ziemi nadal rośnie, a wraz z nim potrzeba wyżywienia ludzi i zwierząt na całym świecie. W obecnych warunkach zwiększenie powierzchni upraw nie jest możliwe. W praktyce powierzchnia gruntów rolnych nawet maleje ze względu na erozję i pustynnienie. Do tego dochodzą upały, susze i zasolenie gleby, które mogą zmniejszyć teoretyczne plony nawet o 80%.

Konsekwencje zmian klimatycznych grożą dalszym pogarszaniem się warunków upraw. Oznacza to, że w trudniejszych warunkach będzie konieczne podniesienie produktywności w rolnictwie. Krótko mówiąc, plon z uprawianego hektara musi zostać znacznie zwiększony.

Ponadto niedobór paliw kopalnych i ich szkodliwy wpływ na klimat sprawi, że to rośliny będą coraz istotniejszym surowcem produkcji paliw. Spowoduje to przy okazji nasiloną rywalizację o ziemię między uprawami energetycznymi a żywnościowymi.

W tym świetle dużego znaczenia nabiera kwestia zabezpieczenia upraw i zwiększenia zbiorów. Tu właśnie jest miejsce dla firmy Bayer, która chce wykorzystać możliwości biotechnologii, aby bardziej uodpornić rośliny na takie warunki klimatyczne jak susza i upał. Chodzi tu o zwiększenie ich tak zwanej „odporności na czynniki stresowe”. Pierwsze próby uprawy zmodyfikowanego rzepaku (canola) wykazały znaczący wzrost plonów. Bayer może także zaoferować rozwiązania tradycyjnej ochrony upraw, aby uodpornić rośliny na czynniki stresowe i zapewnić większe zbiory.

Jedną z możliwości wyeliminowania rywalizacji o ziemię pod uprawy jest roślina jatrofa. Można ją uprawiać w suchych regionach, które nie nadają się do uprawy roślin spożywczych. Ponadto nie można z niej wytwarzać żywności. Ziarno jatrofy składa się w 30% z oleju, który można wykorzystać do produkcji biodiesla. Firma Bayer chce prowadzić dalsze badania nad tą rośliną w ramach projektów ze swoimi partnerami.

Firma ma już znaczący wkład w wykorzystanie upraw jako surowców dla biopaliw poprzez swoje ziarna wysokowydajnego rzepaku zmodyfikowanego. InVigor to wydajny rzepak zmodyfikowany opracowany przez naukowców z firmy Bayer i uprawiany w Kanadzie. Umożliwia on przez zwiększenie zbiorów osiągnięcie o 20% większego uzysku biodiesla niż porównywalne ziarna. Firma bada obecnie możliwości dotyczące bioetanolu.

Nowe zasady parków samochodowych i zmniejszenie ilości służbowych podróży lotniczych

W realizację zintegrowanego programu będą zaangażowani także pracownicy firmy Bayer. Początkowo w Niemczech, a później stopniowo w innych krajach, będą wdrażane systemy motywacyjne skłaniające do korzystania z pojazdów o niskiej emisji i samochodów firmowych napędzanych gazem. W latach 2007–2012 grupa chce zredukować emisję powodowaną przez pojazdy firmowe o 20%. Ponadto lepsze wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych pozwoli na zmniejszenie ilości służbowych podróży lotniczych.

Zachęty dla wybitnych klimatologów i zaangażowanych studentów

Ponadto Bayer chce wdrożyć dwie inicjatywy sprzyjające innowacjom naukowym w dziedzinie ochrony klimatu i zachęcające młodych ludzi do zainteresowania się tym tematem. Po pierwsze, założona niedawno fundacja Bayer Science and Education Foundation będzie co dwa lata przyznawać nagrodę Bayer Climate Award w wysokości 50 000 EUR przedstawicielom nauk przyrodniczych i dyscyplin technicznych, którzy wynajdą przełomowe rozwiązania mające wpływ na ochronę klimatu. Nagroda zostanie przyznana po raz pierwszy w 2008 r. Kandydaci będą nominowani przez grupę uznanych specjalistów.

Fundacja umożliwi również zaangażowanym studentom, w ramach programu stypendiów nazwanego „Bayer Climate Fellows”, uczestnictwo w seminariach za granicą poświęconych ochronie klimatu, oferując im wsparcie finansowe w wysokości do 5000 EUR.

W Polsce Bayer od ośmiu lat współpracuje z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej i innymi wyższymi uczelniami w całej Polsce. Z udziałem najlepszych specjalistów, profesorów uczelni i ekspertów z innych organizacji zajmujących się ochroną środowiska każdego roku odbywa się Eko-Forum. Jest to debata podczas której uczestnicy rozmawiają o największych problemach związanych z ochroną środowiska i klimatu na świecie, o nowych technologiach i alternatywnych źródłach energii. Od wielu lat uczestnicy debaty są zgodni, że innowacyjność i nowe technologie to w dłuższej perspektywie jedyne rozwiązanie dla naszej planety. I temu celowi służą akcje edukacyjne Bayera i promocja zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na www.bayer.com

Następny artykuł

Poprzedni artykuł