Czy polskie LIBERUM VETO popsuje unijną jednomyślność?


Ekologia w naszym życiu

Czy polskie LIBERUM VETO popsuje unijną jednomyślność?

Koalicja Klimatyczna wzywa polski rząd, by jutro, 10 marca 2009 roku, na posiedzeniu Rady Ministrów Finansów UE, poparł przyjęcie mechanizmu finansowania walki ze zmianami klimatu w krajach rozwijających się.

Organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej z niepokojem obserwują postawę Polski, która jest jedynym krajem w całej Wspólnocie sprzeciwiającym się zaproponowanym przez Komisję Europejską propozycjom pozyskiwania funduszy dla najbiedniejszych krajów, które już dziś borykają się z dotykającymi ich skutkami zmian klimatu. Polska na ich tle jest bogatym krajem o silnej gospodarce, który nawet w momencie kryzysu nadal notuje wzrost gospodarczy, a ponadto ponosi za zmiany klimatu historyczną odpowiedzialność zajmując miejsce w pierwszej 15 największych, światowych emitentów CO2.

Koalicja Klimatyczna, tak jak ponad 450 organizacji ekologicznych z całego świata zrzeszonych w organizacji Climate Action Network, apeluje, by udział krajów uprzemysłowionych w finansowaniu walki ze zmianami klimatu w państwach rozwijających się wynosił 110 mld € rocznie do 2020 roku. Udział Unii Europejskiej w tej sumie powinien wynieść ok. 35 mld € rocznie. Koalicja popiera przygotowaną przez Greenpeace propozycję podziału zobowiązań finansowych pomiędzy państwa członkowskie UE, wedle której nasz kraj miałby co roku przeznaczać 1,5 mld € na wspólny fundusz ochrony klimatu.
 „To tyle ile PKP planuje wydać na modernizację głównych dworców kolejowych w Polsce do 2012 roku. W trudnych czasach Polska korzystała z pomocy międzynarodowej i teraz przyszedł czas, abyśmy my pomogli krajom, które najbardziej cierpią z powodu zmian klimatu” – mówi Julia Michalak, koordynator kampanii klimatyczno – energetycznej Greenpeace.

Kalkulacja przygotowana przez Greenpeace opiera się na wskaźniku wyliczającym zobowiązania krajowe w walce ze zmianami klimatu, opracowanym przez  międzynarodowe organizacje i instytucje: Ecoequity, Fundację Heinricha Bölla, Christian Aid i Stockholm Environment Institute . Kwota 110 mld € została podzielona pomiędzy kraje rozwinięte i kraje nowouprzemysłowione - których PKB przewyższa 15 000 USD  - z wyłączeniem najbardziej narażonych na zmiany klimatu krajów wyspiarskich. Wskaźnik opiera się na wielkości emisji od roku 1990 i wysokości PKB na osobę, przy wykorzystaniu danych prognozowanych na rok 2010 (szczegóły w załączniku).

 „To bardzo sprawiedliwy i solidarny mechanizm. Kraje mające nieporównywalnie mniejszą odpowiedzialność za wkład w zmiany klimatu, ale bogatsze, jak – np. Hiszpania - zapłacą więcej niż Polska”- powiedział dr Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej – „Co więcej, nasz kraj może zmniejszyć swój udział w funduszu. Wystarczy, abyśmy zaczęli ograniczać wielkość naszej emisji gazów cieplarnianych”.

Koalicja Klimatyczna


Następny artykuł

Poprzedni artykuł