Biogaz z bałtyckich glonów


Ekologia w naszym życiu

Biogaz z bałtyckich glonów

Żyjące w Bałtyku drobnoustroje i bakterie, popularnie zwane glonami mogą stać się źródłem biogazu wykorzystywanego np. przy produkcji energii elektrycznej lub zastępującego paliwa płynne w pojazdach - twierdzą szwedzcy naukowcy pracujący dla spółki Scaninavian Biogas AB. Występujące od kilku lat coraz częściej zjawisko tzw. zakwitu wody bałtyckiej stwarza poważne kłopoty dla turystyki i rybołówstwa. Gwałtownie rosnąca w tym okresie ilość glonów pozwala równocześnie na ich wykorzystanie do celów gospodarczych.

Szwedzi planują więc opracowanie sposobu masowego ich wyławiania. Chcą to robić przy pomocy siatek albo też stosując metodę mechaniczną podobną do używanej przy zbieraniu ropy z powierzchni wody. Wykorzystywane są do tego transportery taśmowe ustawione na pływających platformach.

Zebrane w taki sposób glony, po usunięciu z nich nadmiaru wody, będą umieszczane w komorach fermentacyjnych. Komory takie już stosuje się w oczyszczalniach ścieków. Powstający w wyniku fermentacji biogaz może być następnie przesyłany rurociągiem do pobliskiej elektrowni lub elektrociepłowni. Można też napełniać nim zbiorniki pojazdów przystosowanych do jego spalania.

Najtrudniejszym problemem jest jednak zagospodarowanie odpadów powstałych po fermentacji. Nie nadają się one do nawożenia upraw rolniczych czy sadowniczych bowiem zawierają zbyt wiele ciężkich metali i innych szkodliwych składników, które glony pobrały z wody. Rozwiązaniem jest natomiast rozsypywanie ich w lasach gdzie mogą użyźniać glebę po wyrębach. W Szwecji w tym celu stosuje się już z powodzeniem, np. popioły zawierające jeden z najgroźniejszych ciężkich metali jakim jest kadm.

Projektodawcy z Scaninavian Biogas chcą już latem 2007 r. uruchomić pilotażową instalację produkcji biogazu z glonów bałtyckich.

Zjawisko coraz częstszego zakwitu wód Bałtyku wynika z rosnącej ich żyzności. Są one obficie wzbogacane spływającym do nich składnikami nawozów naturalnych, sztucznych oraz ścieków komunalnych itp. Z tego powodu następuje w nich okresowy, masowy rozwój fitoplanktonu a głównie tzw. sinic, będących jednym z rodzajów bakterii. Pojawia się ich wtedy tak dużo, że stają się widoczne gołym okiem. Kąpiel może wówczas zagrażać zdrowiu. Rosnąca liczba glonów powoduje też zmniejszenie ilości tlenu w wodzie co zagrażają rybom i innym żywym morskim organizmom.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Zobacz też:

  • Słownik przyrodniczy: Biogaz - Biogaz (zob. bio) - produkt fermentacji związków pochodzenia organicznego (np. ścieki i odpady komunalne, odchody zwierzęce, odpady przemysłu roln.
  • Prąd z biogazu w Legnicy - instalacja wykorzystuje trujący biogaz, głównie metan, który w zwykłych warunkach ... Wyjaśnił, że biogaz przekształcany jest w prąd; energia elektryczna ...
  • Naturalna energia - Zwiększenie produkcji energii z OZE ma się opierać na biomasie (uprawy energetyczne, drewno opałowe, odpady rolnicze, przemysłowe i leśne, biogaz) oraz ...
  • Energia ze zwierząt - Produkt tego procesu może zostać wykorzystany do przetwarzania w biogaz. Do tej pory Naukowy Komitet Sterujący oraz EFSA zatwierdziły sześć takich metod, ...
  • Ciepło z zepsutego sera i przeterminowanego masła - Zakład w Gołotczyźnie ma produkować prąd i biogaz. Ten ostatni ma być używany do ogrzewania mieszkań. Energia będzie produkowana z tzw. biomasy (np. ...
  • Zwierzęce odchody na energię - Badania wykazały, że wytwarzają one około 4 procent odpadów składowanych później na miejskich wysypiskach. Odchody jednak można przetworzyć w biogaz, ...
  • Elektryczność prosto od krowy - ... wysuszony nawóz to jedno z ważniejszych paliw w krajach Trzeciego Świata, a rolnicy z zamożniejszych regionów wytwarzają bogaty w metan biogaz. ...
  • Alternatywne źródła energii - Przykładem może być zautomatyzowana i skomputeryzowana instalacja biogazu pracująca na wysypisku śmieci w Toruniu. Instalacja ta produkuje 550 kW energii ...

Następny artykuł

Poprzedni artykuł